Sammy's Birthday celebration @ Jamex. 9/30/17 - 360 Photo & Video Productions